Bendrųjų gaisrinės saugos taisyklių pakeitimas nuo 2012 11 01

Nuo 2012 11 01 įsigalios naujas „Bendrųjų gaisrinės saugos taisyklių“ (Žin., 2005, Nr. 26-852; Žin., 2010, Nr. 99-5167; Žin., 2011, Nr. 100-4727; Žin., 2012, Nr. 118-5970) pakeitimas, kurių bendrieji gaisrinės saugos reikalavimai yra privalomi kiekvienai Lietuvos Respublikos teritorijoje esančiai įmonei, įstaigai, organizacijai, savo veikloje eksploatuojančiai nekilnojamus ir kilnojamus daiktus, su jiems nustatytais priešgaisrinės saugos reikalavimais, nepriklausomai nuo juridinio asmens nuosavybės formos. Pažymėtina, kad minėti gaisrinės saugos reikalavimai yra privalomi ir fiziniams asmenims.

Keičiasi reikalavimai valstybės tarnautojų ir darbuotojų instruktažų įforminimams (registracijai), valstybės tarnautojų ir darbuotojų veiksmų kilus gaisrui planams išmokti numatytoms pratyboms, valstybės tarnautojų ir darbuotojų supažindinimui su evakavimo planais, daugiausiai pakeitimų yra numatyta eksploatuojamiems durpynams bei durpynų gaisrams gesinti pritaikytos technikos parinkimo reikalavimams.

Aktualesnis visiems juridiniams asmenims pakeitimas yra susijęs su gaisrinės saugos instruktažų registracija. Taigi nuo 2012 11 01 įvedamas naujas ir tik vienas Gaisrinės saugos instruktažų registracijos žurnalas, vietoje anksčiau numatytų Įvadinių (bendrų) gaisrinės saugos instruktažų registracijos žurnalo ir Gaisrinės saugos instruktažų darbo vietoje registracijos žurnalo. Pastebėtina, kad gaisrinės saugos instruktažai lieka tie patys: įvadinis (bendras), periodinis darbo vietoje ir papildomas darbo vietoje, taip pat - naujo pavyzdžio Gaisrinės saugos instruktažų registracijos žurnale* nebereikės privalomai rašyti instruktažų pavadinimus, jo forma bus tokia pati kaip Gaisrinės saugos instruktažų darbo vietoje registracijos žurnalo. * Žurnalo forma gali būti papildyta kitomis reikalingomis skiltimis.

Dar vienas pakeitimas, susijęs su juridiniais asmenimis, kuriems yra numatyta pareiga parengti Valstybės tarnautojų ir darbuotojų veiksmų kilus gaisrui planus. Pastebėtina, kad Valstybės tarnautojų ir darbuotojų veiksmų kilus gaisrui planą turi parengti, suderinti su  Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentui pavaldžia įstaiga ir patvirtinti juridinio asmens vadovas, jeigu jo vadovaujamame obekte dirba arba nuolat būna daugiau kaip 100 žmonių. Iki 2012 11 01 „Bendrųjų gaisrinės saugos taisyklių“ 2 priede yra numatyta pareiga vadovui šiam planui išmokti ne rečiau kaip kartą per metus rengti pratybas objekte, bet nuo minėtų pasikeitimų įsigaliojimo datos „Bendrųjų gaisrinės saugos taisyklių“ 2 priede tokios pareigos kaip ir nebelieka.

Tačiau labai svarbu atkreipti dėmesį į kitą norminį teisės aktą, t.y. į „Minimalius reikalavimus valstybės tarnautojų ir darbuotojų priešgaisirnės saugos mokymo programoms“ (Žin., 2003, Nr. 63-2873, Žin., 2012, Nr.105-5360), kuris reglamentuoja privalomus „Valstybės tarnautojų ir darbuotojų priešgaisrinius saugos mokymus“ (t.y. visų darbuotojų ir valstybės tarnautojų mokymas ir atestavimas periodiškumu kas 3 metai, pagal „Bendrųjų gaisrinės saugos taisyklių“ 12 punktą), šių mokymų paskirtį, mokymo tvarką, mokymų temas ir laiką bei kitas pastabas mokymams. Pabrėžtina, kad šis norminis teisės aktas taip pat buvo pakeistas ir jo pakeitimas įsigalioja nuo 2012 11 01. Esminis jo pakeitimas susijęs su 3 pastaba: mokymo metu nagrinėjant temą „Veiksmai kilus gaisrui“ buvo rekomenduojama organizuoti praktines pratybas įmonės, įstaigos, organizacijos Veiksmų kilus gaisrui planui išmokti, tačiau nuo 2012 11 01 šių praktinių pratybų atlikimas pagal Veiksmų kilus gaisrui planą bus privalomas toms įmonėms, įstaigoms, organizacijoms, kurios jau turi parengtus ar privalo turėti Veiksmų kilus gaisrui planus.

Abibendrinant aukščiau paminėtus norminių teisės aktų pasikeitimus susijusius su juridiniais asmenimis, kuriems yra numatyta pareiga parengti Valstybės tarnautojų ir darbuotojų veiksmų kilus gaisrui planus, darytina išvada, kad nuo 2012 11 01 šiam planui išmokti pratybas objekte minėtų juridinių asmenų vadovai turės rengti ne rečiau kaip kartą per 3 metus, t.y. privalomo visoms įmonėms, įstaigoms, organizacijoms „Valstybės tarnautojų ir darbuotojų priešgaisirnės saugos mokymo“ metu.

Svarbus juridinių asmenų vadovams ir „Bendrųjų gaisrinės saugos taisyklių“ 6 priedo 7 punkto pakeitimas, susijęs su valstybės tarnautojų ir darbuotojų supažindinimu su evakavimo planais. Taigi nuo 2012 11 01 nebereikės kasmet supažindinti visus valstybės tarnautojus ir darbuotojus su įmonėje, įstaigoje, organizacijoje esančiais evakavimo planais. Nežiūrint į tai vis tik paliekama nuostata, kad visi valstybės tarnautojai ir darbuotojai turi būti supažindinti su žmonių evakavimo planu bei pabrėžiama, kad visi valstybės tarnautojai ir darbuotojai privalės mokėti naudotis įmonėje, įstaigoje, organizacijoje esančiais evakavimo planais.


^ Į viršų