Gaisrinės saugos instrukcijos rengimas

Nuo 2010 m. rugsėjo mėn. 1 d. įsigaliojo naujos „Bendrosios gaisrinės saugos taisyklės“ (Žin., 2005, Nr. 26-852; Žin., 2010, Nr. 99-5167; Žin., 2011, Nr. 100-4727; Žin., 2012, Nr. 118-5970), kurių bendrieji gaisrinės saugos reikalavimai yra privalomi kiekvienai Lietuvos Respublikos teritorijoje esančiai įmonei, įstaigai, organizacijai, savo veikloje eksploatuojančiai nekilnojamus ir kilnojamus daiktus, kuriems yra nustatyti priešgaisrinės saugos reikalavimai, nepriklausomai nuo jos nuosavybės formos. Pabrėžtina, kad minėti gaisrinės saugos reikalavimai yra privalomi ir fiziniams asmenims.
Be šių taisyklių, būtina laikytis ir kitų eksploatuojamiems objektams taikomų gaisrinę saugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų (pvz.: LR Priešgaisrinės saugos įstatymo (Žin., 2002, Nr. 123-5518 su vėlesniais pakeitimais), Statybos techninio reglamento STR 2.02.02:2004 „Visuomeninės paskirties statiniai“ (Žin., 2004, Nr. 54-1851 su vėlesniais pakeitimais), Civilinės aviacijos priešgaisrinės saugos taisyklių (Žin., 2001, Nr. 19-624), Gesintuvų techninės priežiūros taisyklių (Žin., 2010, Nr. 152-7772) ir kt.). Už minėtų norminių teisės aktų reikalavimų pažeidimus įstatymai numato administracinę atsakomybę (LR Administracinių teisės pažeidimų kodekso (Žin., 1985, Nr. 1-1 su vėlesniais pakeitimais) 77, 831, 832, 121 str., 192 str., 1921, 226, 259 straipsniai).

Bendrųjų gaisrinės saugos taisyklių 5 punktas nustato, kad kiekvienoje įmonėje, įstaigoje, organizacijoje turi būti parengtos gaisrinės saugos instrukcijos vadovaujantis šių taisyklių 1 priedu.
GAISRINĖS SAUGOS INSTRUKCIJA
Gaisrinės saugos instrukciją tvirtina įmonės, įstaigos, organizacijos vadovas. Joje turi būti nurodyta:
1. Teritorijos, statinių ir evakuacijos kelių priežiūros reikalavimai.
2. Atskirų gamybos procesų gaisrinės saugos reikalavimai, kurių pažeidimai gali sukelti gaisrą.
3. Sprogių ir gaisringų medžiagų laikymo ir transportavimo sąlygos.
4. Rūkymo vietų ir vietų, skirtų suvirinimo ir kitiems darbams, kai naudojama atvira ugnis, įrengimo reikalavimai.
5. Degių medžiagų surinkimo ir šalinimo iš patalpų, specialiųjų drabužių naudojimo reikalavimai.
6. Kontrolinių matavimo prietaisų (termometrų, manometrų ir t. t.) pavojingos ribos, kurias peržengus gali kilti gaisras ar sprogimas.
7. Elektros šildymo prietaisų ir šildymo įrenginių eksploatavimo reikalavimai.
8. Patalpų uždarymo pasibaigus darbui tvarka.4
9. Valstybės tarnautojų ir darbuotojų veiksmai kilus gaisrui: priešgaisrinių gelbėjimo pajėgų iškvietimas, žmonių ir turto evakavimas, technologinio proceso (įrenginių) avarinio stabdymo veiksmų eiliškumas, elektros prietaisų ir vėdinimo sistemos išjungimas, gaisrinės įrangos naudojimas gaisrui gesinti.
Gaisrinės saugos instrukcijos tekstas turi būti aiškus, reikalavimai – trumpi ir konkretūs. Įsigaliojus naujiems ar pasikeitus galiojantiems gaisrinę saugą reglamentuojantiems teisės aktams, keičiant technologinius procesus, pradedant naudoti naujas gaisrinės saugos priemones, medžiagas, žaliavas ir pan., instrukcija privalo būti peržiūrėta, esant reikalui – pataisyta ir iš naujo patvirtinta.
Atsižvelgiant į Bendrųjų gaisrinės saugos taisyklių (Žin., 2010, Nr. 99-5167) reikalavimus gaisrinės saugos instrukcijai, visos įmonės, įstaigos, organizacijos, kurios iki 2010 09 01 turėjo seno pavyzdžio įvairias Priešgaisrinės saugos instrukcijas(ją), turi jas(ją) iš naujo peržiūrėti, pataisyti ir patvirtinti.
Atkreiptinas dėmesys į tai, kad Bendrosios  gaisrinės saugos taisyklės nuo 2010 09 01 keitėsi jau 2 kartus (Žin., 2011, Nr. 100-4727; Žin., 2012, , Nr. 118-5970). Taigi paskutinis Bendrųjų gaisrinės saugos taisyklių pakeitimas įsigaliojo 2012 11 01. Vadovaujantis minėtais gaisrinės saugos reikalavimais visos įmonės, įstaigos, organizacijos turi dar kartą peržiūrėti savo Gaisirnės saugos instrukcijas ir esant būtinumui, pataisyti ir iš naujo patvirtinti.
Geslitos saugos centro specialistai gali padėti Jums parengti naujo pavyzdžio gaisrinės saugos instrukciją, atsižvelgiant į visus teisės norminių aktų reikalavimus palankiausiomis sąlygomis.

^ Į viršų