Mokymų kainininkas

Eil. Nr. Mokymo programos pavadinimas (Training Programme) Valst. kodas Leidimas dirbti konkretų darbą ar profesinė kvalifikacija Mokymų kaina Lt/1 žm. Peratestavimo kaina Lt/1 žm.
1 Formalieji mokymai1.1. Įmonės darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos specialisto (Specialist of Employees' Safety and Health Services) 560086211 Baigus įmonės darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos specialisto programą, kvalifikacija nesuteikiama, tačiau įgyjama teisė dirbti atitinkamos ekonominės veiklos rūšies įmonės darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos specialistu. 555 150 + PVM
1.2. Darbdavio, jam atstovaujančio asmens (Employer or his Representative) 260086210 Gali užtikrinti darbuotojų saugą ir sveikatą visais su darbu susijusiais aspektais. 400 150 + PVM
1.3. Įmonės vadovo, vykdančio įmonės darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas (Manager of an enterprise, executing functions of employees' safety and health services) 360086217 Gali užtikrinti darbo santykius ir darbuotojų saugą ir sveikatą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų įgyvendinimą ir galės vykdyti įmonės darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas konkrečios ekonominės veiklos rūšies įmonėje. 555 150 + PVM
1.4. Darbininko, dirbančio aukštalipių darbus (Worker Performing Steeplejack's Works) 260086203 Gali dirbti aukštalipių darbus. Baigę darbininko, dirbančio aukštalipių darbus, mokymo programą, asmenys gali dirbti įvairius statybos, montavimo darbus aukštyje visų ekonominių veiklos rūšių įmonėse. 400 150 + PVM
1.5. Aukštalipio darbų vadovo (High-scaler's Supervisor) 560086208 Gali vadovauti aukštalipio darbams. Baigę aukštalipio darbų vadovo mokymo programą, asmenys vadovauja aukštalipio darbams su alpinizmo elementais, atliekant darbus ant laikinų bei nestabilių konstrukcijų, paviršių. 400 150 + PVM
1.6. Autokrautuvo vairuotojo (Forklift Driver) 261084001 Įgyjama profesinė kvalifikacija - autokrautuvo vairuotojas. Įgiję automobilinių krautuvų vairuotojo kvalifikaciją asmenys gali dirbti įvairiose įmonėse automobilinių krautuvų vairuotojais. 450 150 + PVM
1.7. Elektrinių krautuvų ir vežimėlių vairuotojas (Electrical Forklift and Trolley Driver) 261084002 Įgyjama profesinė kvalifikacija - elektrinių krautuvų ir vežimėlių vairuotojas.   Įgiję elektrinių krautuvų ir vežimėlių vairuotojo kvalifikaciją asmenys gali dirbti įvairiose įmonėse elektrinių krautuvų ir vežimėlių vairuotojais. 450 150 + PVM
1.8. Krautuvų vairuotojas (Industrial forklifts driver) 261084022 Įgyjama profesinė kvalifikacija - krautuvų vairuotojas. 550 150 + PVM
1.9. Kėlimo įrenginių priežiūros meistro (Lifting Machinery Maintenance Foreman) 560084006 Gali dirbti kėlimo įrenginių priežiūros meistru. Baigę keliamųjų kranų priežiūros meistro mokymo programą, asmenys gali paruošti dokumentus krano registravimui, prižiūrėti ir kontroliuoti krano techninę būklę, remontų kokybę. 450 150 + PVM
1.10. Kėlimo kranų darbo vadovo (Crane work supervisor) 560084007 Gali dirbti kėlimo kranų darbo vadovu. Baigę kėlimo kranų darbo vadovo mokymo programą, asmenys gali vadovauti krovimo darbams sandėlių ūkyje, įrengimų remonto darbams su kranais pramonės įmonėse, parinkti apmokytą personalą šių darbų vykdymui. 450 150 + PVM
1.11. Neregistruojamų kėlimo įrenginių priežiūros meistro (Maintenance foreman for lifting machinery not to be registered) 560052509 Gali dirbti neregistruojamų kėlimo įrenginių priežiūros meistru. Baigę neregistruojamų kėlimo įrenginių priežiūros meistro mokymo programą asmenys gali prižiūrėti neregistruojamus kėlimo įrenginius, organizuoti jų remontą, bandymus. 450 150 + PVM
1.12. Hidromanipuliatorių operatoriaus (Operator of crane manipulater) 260052107 Gali dirbti hidromanipuliatorių operatoriumi. Baigę hidromanipuliatorių operatoriaus mokymo programą asmenys gali dirbti hidromanipuliatorių operatoriumi įmonėse, kuriose vykdomi medienos pakrovimo, iškrovimo ir sandėliavimo darbai. 550 150 + PVM
1.13. Nuo žemės valdomų tiltinio tipo kranų operatoriaus (Operator of Overhead Travelling Type Cranes Controlled from the Ground) 260084005 Gali dirbti nuo žemės valdomų tiltinio tipo kranų operatoriumi. Baigę nuo žemės valdomų tiltinio tipo kranų operatoriaus mokymo programą asmenys gali vykdyti krovinių kėlimo darbus įmonėse, eksploatuojančiose nuo žemės valdomus tiltinio tipo kranus, atlikti krovinių perkėlimą. 400 150 + PVM
1.14. Savaeigio strėlinio krano operatoriaus (Self-propelled anow-shaped cranes operator) 265084006 Įgyjama profesinė kvalifikacija - savaeigio strėlinio krano operatorius. 1800 150 + PVM
1.15. Automobilinio krano operatoriaus (Motocrane operator) 265084001 Įgyjama profesinė kvalifikacija - automobilinio krano operatorius. Įgiję automobilinio krano mašinisto kvalifikaciją asmenys gali dirbti įmonėse, firmose, naudojančiose automobilinius kranus arba dirbti su automobiliniu kranu, įsigytu asmeninės nuosavybės pagrindu. 900 150 + PVM
1.16. Savaeigio platforminio keltuvo operatoriaus (Self-propelled platform cranes operator) 265084005 Įgyjama profesinė kvalifikacija - savaeigio platforminio keltuvo operatorius. Įgiję savaeigio platforminio keltuvo operatoriaus kvalifikaciją asmenys gali dirbti įmonėse, firmose, naudojančiose savaeigius platforminius keltuvus arba dirbti su savaeigiu platforminiu keltuvu. 900 150 + PVM
1.17. Tiltinių kranų operatoriaus (Operator of overhead travelling cranes) 262084007 Įgyjama profesinė kvalifikacija - tiltinių kranų operatorius. Įgiję tiltinio krano mašinisto kvalifikaciją asmenys gali dirbti tiltinio krano mašinisto darbą įmonėse naudojančiose tiltinius kranus. 1000 150 + PVM
1.18. Bokštinio krano operatoriaus (Tower crane operator) 262084002 Įgyjama profesinė kvalifikacija - bokštinio krano operatorius. Įgiję bokštinio krano mašinisto kvalifikaciją asmenys gali dirbti bokštinio krano mašinisto darbą įmonėse, eksploatuojančiose bokštinius kranus. 1000 150 + PVM
1.19. Krovinių kabinėtojo (Load Hanger) 260058206 Gali dirbti krovinių kabinėtoju. Baigę krovinių kabinėtojo programą, asmenys gali dirbti krovinių kabinėtoju statybos objektuose, pramonės įmonėse, vykdant darbus sandėlių ūkiuose. 300 150 + PVM
1.20. Darbininko, dirbančio kėlimo įrenginių lopšiuose (Worker Working in Hoisting Machinery Cradles) 260086205 Gali dirbti kėlimo įrenginių lopšiuose. Baigę darbininko, dirbančio kėlimo įrenginių lopšiuose mokymo programą, asmenys gali dirbti įmonėse, kurios eksploatuoja keltuvus, pakabinamus lopšius, bokštelius žmonėms kelti ir įvairiems darbams atlikti. 300 150 + PVM
1.21. Portalinio krano mašinisto (Portal cranes machinist) 262084004 Įgyjama profesinė kvalifikacija - portalinio krano mašinistas. Įgiję portalinio krano mašinisto kvalifikaciją asmenys gali dirbti portalinio krano mašinisto darbą upių ar jūrų uostuose, įmonėse, eksploatuojančiose portalinius kranus. 1800 150 + PVM
2 Privalomieji mokymai2.1. Privalomasis pirmosios pagalbos mokymas (Compulsory first aid training)
Daugelio profesijų, darbų ar veiklos sričių darbuotojai privalo mokėti suteikti pirmąją pagalbą ir privalo įgyti žinių sveikatos klausimais. LR sveikatos apsaugos ministro 2008 m. sausio 28 d. įsakyme Nr. V-69 (Žin., 2008, Nr. 14-490) nurodytiems asmenims nustatytu periodiškumu. 35 + PVM
2.2. Privalomasis higienos įgūdžių mokymas (Compulsory hygiene skills training)
LR sveikatos apsaugos ministro 2008 m. sausio 28 d. įsakyme Nr. V-69 (Žin., 2008, Nr. 14-490) nurodytiems asmenims nustatytu periodiškumu. 35 + PVM
2.3. Privalomasis mokymas apie alkoholio ir narkotikų žalą žmogaus sveikatai (Mandatory training of alcohol and drug harm to human health)
Asmenys, iš kurių pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisė vairuoti transporto priemonę, teisė skraidyti orlaivio įgulos nariu, atlikti orlaivių techninę priežiūrą, dirbti skrydžių vadovu, teisė medžioti arba žvejoti, teisė vairuoti upių ir mažuosius laivus atimta (gali būti atimta arba dar nėra pasibaigęs specialiosios teisės atėmimo laikas) dėl teisės pažeidimo padarymo esant neblaiviam arba apsvaigusiam nuo narkotikų, vaistų ar kitų svaigiųjų medžiagų. 45 + PVM
3. Kiti mokymai3.1. Elektrotechnikos darbuotojų, kuriems suteikiamos apsaugos nuo elektros kategorijos žemosios įtampos elektros įrenginiuose, mokymo programa
PK ir VK apsaugos nuo elektros kategorija 300 + PVM
3.2. Pedagoginių psichologinių žinių kursas
Vadovaujantis "Mokymo ir atestavimo darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais bendrųjų nuostatų" 46 punktu galės būti mokymo įstaigos profesijos mokytoju (Žin., 2011, Nr. 76-3683) 800 + PVM
3.3. Įmonių darbuotojų saugos ir sveikatos komitetų narių ir darbuotojų atstovų saugai ir sveikatai mokymas
Galės būti darbuotojų atstovu saugai ir sveikatai ir įmonės darbuotojų saugos ir sveikatos komiteto nariu 200 + PVM
3.4. Įmonių, įstaigų, organizacijų vadovų priešgaisrinės saugos mokymo kursas
Galės kontroliuoti objekto priešgaisrinę būklę ir imtis priemonių priešgaisrinės saugos reikalavimams vykdyti 130 + PVM
3.5. Valstybės tarnautojų ir darbuotojų priešgaisrinės saugos mokymas ir atestavimas
Valstybės tarnautojai ir darbuotojai susipažins su galimomis gaisrų kilimo priežastimis, pagrindiniais priešgaisrinę saugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimais objektui ir atskiriems darbo barams, priešgaisrine įranga, valstybės tarnautojų ir darbuotojų teisėmis ir pareigomis priešgaisrinės saugos srityje, atsakomybe už priešgaisrinę saugą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimus sutartinė

^ Į viršų